7

text

.

7 Sahasrara

6 Ajna

5 Vishuddha copie[1]

4 Anahata

Manipura

2 Svadhisthana

1 Muladhara